Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed wysłaniem swoich prac.

 1. Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej z moderatorem ks. Zbigniewem Pileckim.
 2. Konkurs ma na celu ukazanie letnich rekolekcji oazowych oczami ich uczestników, animatorów i moderatorów.
 3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy, animatorzy i moderatorzy, którzy w 2018 roku wyjechali na letnie rekolekcje oazowe. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza osoba lub para małżeńska.
 4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać co najwyżej jedną pracę.
 5. Prace na konkurs można nadsyłać od 15 lipca do 30 września 2018 roku.
 6. Prace powinny zawierać od 3 do 10 zdjęć i mogą mieć formę zestawu zdjęć z krótkimi podpisami lub komentarzami albo fotoreportażu z tekstem w języku polskim do 2000 wyrazów.
 7. Wszystkie zdjęcia i tekst muszą być autorstwa uczestnika nadsyłającego pracę na konkurs. Ewentualne cytaty w tekście (w przypadku fotoreportażu) należy wyraźnie zaznaczyć z podaniem ich źródeł.
 8. Praca może być zapisana w następujących formatach:
  1. Zdjęcia – każde w osobnym pliku JPEG o wielkości do 1 MB i rozdzielczości maksymalnej 2000×1500 punktów. Tekst – w pliku tekstowym (kodowanie polskich liter wg standardu ISO-8859-2 lub UTF-8, wyjątkowo – Windows 1250) albo w pliku MS Word, albo OpenDocument;
  2. cały fotoreportaż (zdjęcia i tekst) w pliku PDF o rozmiarze do 5 MB (nie należy wklejać zdjęć do pliku MS Word – takie prace mogą zostać odrzucone; należy odpowiednio dobrać stopień kompresji grafiki w pliku PDF, by można było ocenić jakość techniczną zdjęć);
 9. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks[malpa]katowice.oaza.pl najlepiej w postaci spakowanego załącznika (jeden plik zip). W treści e-maila należy podać swoje imię i nazwisko (ewentualnie pseudonim), adres zamieszkania, parafię oraz rodzaj, czas i miejsce rekolekcji.
 10. Po otrzymaniu e-maila z pracą i stwierdzeniu kompletności podanych danych oraz załączników organizator prześle potwierdzenie otrzymania pracy.
 11. W przypadku korekty pracy lub jej wycofania z konkursu, należy dokonać tego wysyłając list z tego samego adresu, co pierwszy list ze zgłoszeniem pracy. Listy wysłane z innych adresów lub wskazujące na podszycie się pod nadawcę nie będą rozpatrywane, o czym organizator może poinformować e-mailem.
 12. Rozwiązanie pierwszej części konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. poprzez wybranie przez komisję oceniającą najlepszych prac oraz publikację wyników na stronie konkursu.
 13. W skład komisji oceniającej wejdą eksperci wybrani przez organizatora konkursu. Patroni konkursu mają prawo zgłosić kandydatury ekspertów. Organizator dołoży starań, by w komisji zasiadły osoby mogące w sposób kompetentny ocenić poziom techniczny i artystyczny fotografii.
 14. Komisja ustala tryb swojej pracy i może obradować wymieniając uwagi drogą elektroniczną. Nie jest konieczne zebranie wszystkich członków fizycznie w jednym miejscu i czasie.
 15. Po zakończeniu pierwszej części konkursu wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronach www konkursu, a w grudniu 2012 będzie trwać głosowanie publiczności na najlepszą pracę.
 16. Podanie ostatecznych wyników konkursu planowane jest przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2018 roku).
 17. Dla laureatów konkursu – zarówno wyłonionych przez komisję oceniającą, jak i przez publiczność – przewidziane są nagrody.
 18. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą lub przez innego doręczyciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan i terminowość doręczenia nagród przez wspomniane podmioty.
 19. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w serwisie katowice.oaza.pl oraz innych mediach oazowych.
 21. Sponsorzy nagród oraz patroni medialni mają prawo do odnotowania tego faktu i umieszczenia swojego logo na stronach konkursu i innych materiałach informacyjnych na temat konkursu.
 22. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.
 23. Uczestnicy przesyłając prace zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem) na stronach konkursu i katowice.oaza.pl.
 24. Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W przypadku pary małżeńskiej oświadczenie to uważa się za wiążące dla pary małżeńskiej.
 25. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionych praw praca zostanie zdyskwalifikowana i usunięta ze stron www konkursu.
 26. Przystąpienie uczestnika do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 27. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie wyklucza możliwość zasiadania w komisji oceniającej prace.

Październik 2023

29 września – 1 października

Rekolekcje dla par rejonowych (nowych i dla tych, którzy jeszcze nie byli). Olsztyn, koło Częstochowy

8 października

Cały dzień
I Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

9 października

18:00
I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.